Samfunnsansvar: Mangfold og integrering

Posten Norge AS er en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass, noe som betyr stor variasjon i arbeidsstokken når det gjelder alder, kjønn, religion og etnisitet.

Konsernet har en mangfoldige arbeidsstokk.

Særlig etnisitet er et satsingsområde i konsernets arbeid med mangfold og integrering. I tillegg til intern satsing, er det iverksatt ulike eksterne tiltak for å fremme inkludering av først og fremst arbeidsledige innvandrerkvinner. Les om noen av tiltakene her.

Våre medarbeidere er fra mange nasjoner og representerer ulike kulturer, språk og religiøs tilhørighet. I 2013 hadde 13,51 prosent av konsernets ansatte i Norge innvandrerbakgrunn.

Konsernets verdigrunnlag

Konsernets verdigrunnlag uttrykker et syn på medarbeiderne hvor mangfold og inkludering er viktig: "Konsernet skal være en attraktiv arbeidsplass med et mangfoldig og inkluderende miljø preget av redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot."