Selskapsform og styring

Posten Norge AS er et aksjeselskap som eies 100 prosent av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Posten Norge ble omgjort til aksjeselskap 1. juli 2002. Da Stortinget behandlet AS-proposisjonen i juni 2002 ble det lagt vekt på at det er sektorpolitiske interesser som ligger til grunn for at staten ønsker å eie 100 % av aksjene. Omdanningen av Posten til et aksjeselskap var først og fremst for å gi markedet et signal om at Posten skal drive forretningsmessig og operere i et konkurranseutsatt marked. Soria Moria-erklæringen (den politiske plattformen utgått av regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti) i 2005 fastslo at Posten skal være 100 prosent statlig eid. Nedsalg og børsnotering er således ikke aktuelle temaer.

OBS Les om Postens konsesjonskrav

Virksomhetsplan og eiermelding

Posten skal, iht. vedtektenes §10, annet hvert år fremlegge en virksomhetsplan (§10-planen) til samferdselsministeren. Denne danner grunnlag for Samferdselsministerens eiermelding om Posten som fremlegges for Stortinget. Styret i Posten Norge AS avgir årlig en erklæring til markedet om selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Posten følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse så langt denne passer Postens organisasjon og selskapsform. 

Statlig kjøp av ulønnsomme tjenester

Staten dekker Postens merkostnader ved å opprettholde et samfunnspålagt servicenivå i postnettet, utover det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt.