Eierstyring og selskapsledelse

Styret legger vekt på høy standard for eierstyring og selskapsledelse, tilsvarende norske standarder for beste praksis, herunder NUES-anbefalingen.

Som statlig heleid aksjeselskap baseres konsernets eierstyring og selskapsledelse på norsk lov og den norske stats til enhver tid gjeldende eierpolitikk.

God eierstyring og selskapsledelse er en forutsetning for et forretningsmessig og kraftfullt selskap. Styret i Posten mener at det er en klar sammenheng mellom god eierstyring og selskapsledelse og det å skape verdier for selskapets eier.

OBS  Styrets erklæring i års- og bærekraftrapporten 2013.