Verdivurdering

Posten Norge AS ble i 2011 vurdert til en samlet egenkapitalverdi på 10,1 milliarder kroner.

Posten Norge AS gjennomfører med jevne mellomrom en verdivurdering av virksomheten. Verdivurderingen skjer på oppdrag av Posten Norge AS eller eier (Samferdselsdepartementet). Første verdivurdering ble gjennomført i 2003. Egenkapitalverdien ble da satt til 5,5 milliarder kroner. Siden den gang har egenkapitalverdien økt betydelig hvert år frem til 2007 da egenkapitalverdien var satt til 14,4 milliarder kroner. I 2008 og 2009 ble det ikke gjennomført noen verdivurdering. Posten Norge AS ble i 2011 vurdert til en samlet egenkapitalverdi på 11,4 milliarder kroner.

Verdivurderingen for 2011 baserer seg på metodikk som inkluderer kontantstrømsanalyse av Postens to segmenter, Post og Logistikk, og børskurs pr. 31. oktober 2011 for Postens eierandel i EDB ErgoGroup ASA (nå EVRY ASA).

En viktig forutsetning for analysen er at ordningen med statlig kjøp videreføres. Verdivurderingen gir en egenkapitalverdi for Postenkonsernet på 10,1 mrd. kroner ved utgangen av oktober 2011.

Postens egenkapitalverdi ble i henhold til ovennevnte vurdering redusert med 11 prosent siden mai 2010. Mye av dette skyldes at børsverdien av aksjene i EDB ErgoGroup i oktober 2011 er verdsatt lavere enn verdien av ErgoGroup i mai 2010. Verdien av segmentene Post og Logistikk hadde en svak økning i perioden. Verdien av Postens engasjement i EVRY ASA avhenger av den videre markedsutvikling og om selskapet klarer å realisere synergieffektene av fusjonen. Selskapet har realisert synergigevinster i henhold til plan i 2011.

St.melding 18 (2011-2012) Virksomheten til Posten Norge AS.