NØKKELTALL
    2013 2012 2011
         
Resultat        
Driftsinntekter mill.kr  23 557  22 925  22 981
Driftsresultat (EBIT) mill.kr  641  632  956
Resultat før skatt mill.kr  619  547  800
Lønnsomhet og Rentabilitet        
Beregnede nøkkeltall inkl. engangseffekter*, nedskrivninger og andel resultat fra tilknyttede selskap:        
Driftsresultat (EBIT) margin 1)  %  2,7  2,8  4,2
Resultatmargin 2)  %  2,6  2,4  3,5
Rentabilitet på investert kapital 3)  %  10,0

 10,3

 16,6
Beregnede nøkkeltall ekskl. engangseffekter*, nedskrivninger og andel resultat fra tilknyttede selskap:        
Driftsresultat (EBIT) før engangseffekter, nedskrivninger og andel resultat fra tilknyttede selskap 4) mill.kr  1 125  1 116  1 051
Driftsresultat (EBIT) margin  %  4,8  4,9  4,6
Resultatmargin  %  4,6  4,9  4,3
Rentabilitet på investert kapital  %  17,5  18,3  18,3
Kapital og Likviditet        
Kontantstrøm fra driften mill.kr  1 324  906  1 418
Investeringer eksklusiv oppkjøp mill.kr   1 092  593  458
Egenkapitalandel 5)  %  38,6  37,5  35,9
Gjeldsgrad 6)    0,2  0,2  0,2

* Engangseffekter består av omstillingskostnader, gevinst/tap ved salg av anleggsmidler/datterselskaper, mv.

Definisjoner
1) Driftsresultat (EBIT) margin: driftsresultat (EBIT)/driftsinntekter
2) Resultatmargin: resultat før skatt/driftsinntekter
3) Rentabilitet på investert kapital: driftsresultat (EBIT)/gjennomsnittlig investert kapital.
Investert kapital: immaterielle eiendeler + varige driftsmidler + netto arbeidskapital
4) EBIT før engangseffekter og nedskrivinger: driftsresultat eksklusiv gevinst/tap ved salg av anleggsmidler mv, omstillingskostnader, nedskrivinger og andel resultat fra tilknyttede selskap
5) Egenkapitalandel: egenkapital/totalkapital
6) Gjeldsgrad: (rentebærende gjeld-likvide midler)/egenkapital