Kapitalstruktur

Posten ønsker å kunne låne i mange forskjellige markeder. Å spre lånene på denne måten gir konsernet større fleksibilitet, samtidig som det gir bedre betingelser og bedre tidsrammer for tilbakebetaling

Egenkapital

Pr. 31.12.13 er Postens egenkapital på MNOK 6050.

Sertifikat lån

Posten Norge er aktive i det svenske og det norske sertifikatmarkedet (markedet for kortsiktige verdipapirlån). Det er viktig å opprettholde en viss aktivitet i begge sertifikatmarkedene, for å sikre at investorene som låner Posten penger kjenner konsernet godt. De enkelte investorene må selv gjøre selvstendige vurderinger av Postens soliditet og aktivitet. Derfor er god kjennskap til Posten i markedet med på å sikre bedre lånebetingelser.

Rentenivå

Effektiv rentesats for Posten Norges flytende rentelån er 2,2 % per 31.12.2013. Det foreligger fastrenteavtaler per 31.12.2013 på 1 398 mill. kroner med en gjennomsnittlig rentesats på 5,2 %, med forfallstid 2016 - 2020.

Rentepolitikk

Historisk har det for Posten vært gunstig å finansiere seg hovedsakelig med flytende renter i Norge. Posten ønsker imidlertid å unngå for store svingninger i den renten vi totalt sett betaler for utestående lån. I perioder vil det derfor være gunstig å gjøre fastrente-transaksjoner når rentenivået er lavt i lengre renteperioder.

Kapitalkilder per 31.12.2013

Per 31.12.2013 Kapitalkilder Lånebeløp Forfall
Sertifikater 950 <17.03.2014
Norske obligasjoner 500 11.03.2016
Trekkrettighet CB (MEUR 300) 0 01.04.2016
Private Placement (Meiji) 330 27.05.2016
Nordisk Investeringsbank (NIB) 700 29.09.2018
DNB Trekkrettighet (MNOK 750) 0 01.03.2018
Private placement (Meiji) 148 18.09.2020
Private placement (Meiji) 299 22.03.2023
Sum Kapitalkilder 2 628