Leverandører til Posten Norge AS

Posten Norge jobber for en enhetlig og konsistent innkjøpspraksis som skal styrke konsernets lønnsomhet og konkurranseevne.

Anskaffelser til konsernet (Posten Norge AS og datterselskaper) organiseres gjennom konsernstab Innkjøp, bestående av 12 innkjøpere. Avdelingen er inndelt i to fagområder:

 1. Godstransport og materiell
 2. Produksjon, bygg og tjenester

Avdelingen skal sikre enhetlig og konsistent innkjøpspraksis som skal styrke konsernets lønnsomhet, konkurranseevne og omdømme.

Fremgangsmåte ved anskaffelser eller avrop

For Posten Norge AS gjøres innkjøp i henhold til «Lov om offentlige anskaffelser» med tilhørende innkjøpsregler for forsyningssektorene. Posten Norge AS benytter et web-basert verktøy for kommunikasjon med leverandørmarkedet og mottak av tilbud i gjennomføringen av anskaffelser. Aktuelle tilbydere mottar nærmere informasjon om dette ved prekvalifisering.

Doffin og Transq benyttes til kunngjøring og prekvalifisering i anskaffelser for Posten Norge AS.

Datterselskapene i konsernet er ikke omfattet av innkjøpsregelverket.

Minimumskrav

For anskaffelser i Posten Norge AS stilles det minimumskrav til leverandørene i forbindelse med prekvalifisering. Disse kravene berører blant annet:

 • Konsernet etiske standard for leverandører
 • HMS og miljøerklæringer
 • Leverandørenes organisatoriske og juridiske stilling
 • Leverandørens økonomiske og finansielle stilling
 • Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Etisk standard for leverandører

Konsernet krever at leverandørene forplikter seg til å etterleve selskapets etiske standarder. Leverandører som ikke følger disse risikerer å ikke bli valgt. Etter at innkjøpsavtalen er inngått, kan brudd på standarden bli sett på som kontraktsbrudd.

Miljøpolicy

 • Vi stiller krav til produkter, tjenester og leverandører som skal stimulere leverandørmarkedet, til kontinuerlig å fokusere på utvikling av produkter og tjenester som bidrar til en bærekraftig utvikling
 • Alle innkjøp skal bidra til å oppnå konsernets miljøvisjon «å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling». I alle anskaffelser skal det vurderes om innkjøpet understøtter konsernets fastsatte miljømål, for eksempel innen transport, energi og avfallshåndtering
 • Ved planlegging og gjennomføring av konsernfelles og konsernstrategiske anskaffelser skal miljømessige konsekvenser og livssykluskostnader vektlegges og være i samsvar med konsernets rutiner og retningslinjer
 • Anerkjente miljømerkede produkter og tjenester vil bli preferert

For ytterligere informasjon om innkjøpspraksisen til Posten Norge AS, kontakt konsernstab.innkjop@posten.no.